Siirry sisältöön

Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena tukea ja vahvistaa sataman toimintaedellytyksiä ja siihen liittyvän teollisuuden sijoittumista alueelle.
Koverharin osayleiskaavan rajaus

Suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Hangon keskustasta. Alue
käsittää ranta-alueen Lappohjan taajamasta Koverharin satamaan,
uloittuen jonkin verran Viskontien eteläpuolelle. Alueen raja noudattaa
pohjoisessa Kofverhagin Kartanontietä ja idässä Hangon ja Raaseporin
rajaa. Alue on pinta-alaltaan noin 13,5 km2. Kaava-alueen rajaus
tarkentuu suunnittelutyön aikana.

Vireilletulo: 25.1.2017 § 14
Keskustelutilaisuus ja työpaja:  9.3.2017
Luonnos nähtävillä:  5.3.-5.4.2018
Ehdotus nähtävillä: 12.4. – 12.5.2021
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo:

Kaavamateriaalit

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus 11.2.2021 
Kaavaselostus 11.2.2021 
Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin yleiskaavaehdotuksesta 12.1.2022 (pdf) (834 KB)


Ehdotusvaiheen muu materiaali

Muistio_Koverhar ja Lappohja OYK_viranomaistyöneuvottelu_13.1.2021_tark 26.1.2021 

Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavan hulevesiselvitys 
Koverharin yk liikenneselvitys 
Koverharin tieyhteyden TPS RAPORTTI ja LIITTEET 
Pohjavesiolosuhteiden_vaikutukset_tieratkaisuvaihtoehtoihin_ja_yleiskaavaan_Koverhar
Vaikutusten arviointi_8.12.2020 
Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava_Natura_yhteenveto
Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava, ilmastovaikutukset 26.1.2021 


Kaavaluonnos

Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava, kaavakartta, luonnos 
Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava, kaavaselostus, luonnos 1.2.2018 

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet 26.1.2021 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.2.2021 

Selvitykset

Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavan tyopajan 9.3.2017 yhteenveto
Koverharin yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2016 (pdf) (15.4 MB)
Hangon Koverharin ja Lappohjan yleiskaava-alueen luontoselvityksiä 2017, julkinen versio (pdf) (5.9 MB)
Koverharin hydrogeologiset tutkimukset 12/2017 (pdf) (1.4 MB)
Arvio Koverharin sataman vesitaloushankkeiden vaikutuksista Natura-alueen luontoarvoihin 23.3.2016 (pdf) (3.4 MB)

Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat, Nicklundsberget (pdf) (1.2 MB)
ELY-keskuksen lausunto Hangon Koverharin sataman vesitaloushankkeiden vaikutuksista Natura-alueen luontoarvoihin 2.11.2016 (pdf) (174.2 KB)
Förhöjda metallhalter i Tvärminne-Storfjärdens bottensediment som en följd av verksamhet vid Koverhar 2000 (pdf) (1.7 MB)
Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (pdf) (5.2 MB)
Hangon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2013 (pdf) (6.3 MB)
Hanko Koverhar tuulipuiston sotahistoriallisten kohteiden inventointi 2009 (pdf) (3.4 MB)
Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 (pdf) (1 MB)
Koverharin asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2016 (pdf) (2.7 MB)
Koverharin hyönteisselvitys 31.8.2016 (pdf) (780.7 KB)
Koverharin lepakkoselvitys 13.9.2016 (pdf) (1.8 MB)
Koverharin asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys 2015 (pdf) (399.7 KB)
Koverhar pesimälinnustoselvitys 19.06.2016 (pdf) (690.2 KB)
Koverharin sataman vesitaloushankkeet – Vesistö- vesiluonto ja kalatalousvaikutusarvio 2016 (pdf) (1.9 MB)
Koverhar satama, yhteisneuvottelun muistio 20.09.2016 (pdf) (115.1 KB)
Koverharin sataman kunnostamisen ympäristövaikutusten arvio 22.3.2016 (pdf) (1.1 MB)
Lappohja-Koverhar yleiskaavan vaikutukset Natura-alueisiin 22.12.2000 (pdf) (1.1 MB)
Vaikutusarvio Koverharin sataman kulkusyvyyden lisäämisestä ja pistoraiteen rakentamisesta 3.10.2001 (pdf) (484.7 KB)
Vesihuollon kehittämistarpeet 26.2.2017 (pdf) (1.8 MB)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009), joka on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi (pdf) (47.1 KB)
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto Hangon Koverharin sataman vesitaloushankkeiden vaikutuksista Natura-alueen luontoarvoihin. Uudenmaan ELY-keskus 2.11.2016 (pdf) (174.2 KB)
Koverharin luontoselvitysten täydennys 1.6.2017 (pdf) (3.2 MB)
Koverharin alueen paahdeympäristöjen kehittämissuunnitelma TMI Jaakko Kullberg ja Sito Oy, 1.12.2017 (pdf) (2.4 MB)
Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Hanko, Koverhar, 27.11.2017 (pdf) (1.6 MB)
Koverharin hydrogeologiset tutkimukset 12/2017 (pdf) (1.4 MB)

HUOM! Rakennetun kulttuuriympäristön inventointiin voi tutustua Tekninen ja ympäristövirastossa.