Siirry sisältöön

Suunnittelutarveratkaisuun liittyvä lainsäädäntö

Rakennusluvan myöntämiseksi asemakaava-alueen ulkopuolella tai sellaisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jota ei voi käyttää rakennusluvan perusteena, edellyttää suunnittelutarveratkaisua.

Hangon kaupungissa
suunnittelutarveratkaisuharkintamenettelyä sovelletaan kaikkialla
asemakaavoittamattomien alueiden ulkopuolella, pois lukien alueilla, joilla
yleiskaavaa voi käyttää rakennusluvan perusteena. Ranta-alueilla sovelletaan
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 pykälän mukaista poikkeamismenettelyä. 

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella

Rakennusluvan myöntäminen
suunnittelutarvealueella edellyttää Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 137 pykälän mukaan, että rakentaminen:

1) ei aiheuta
haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle;
2) on sopivaa
yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä
liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa
maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa
rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo
olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen
liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen.
Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää myös rakennuksen
korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen

Osallisten kuuleminen suunnittelutarveratkaisuhakemuksen yhteydessä

Suunnittelutarveratkaisumenettelyyn kuuluu osallisten
kuuleminen rakennushankeen vaikutuksista (MRL 137 pykälän 6 momentti). Ennen suunnittelutarveratkaisuharkintaa
koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
(osalliset, MRL 62 pykälä), tilaisuus
kirjallisen muistutuksen tekemiseen (MRL 173 pykälän 1 momentti). Lisäksi ennen asian ratkaisemista kunnan on tarvittaessa pyydettävä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen ja maakunnan liiton
lausunto, jos asia koskee merkittävästi niiden toimialaa (MRL 173 pykälän 3 momentti).

 

Valitusoikeus

Valitusoikeus suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä on MRL 193 pykälän mukaan:

1) viereisen
tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen
kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä,
jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa;
4) sillä,
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
5) kunnalla
ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6)
toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena
on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen
taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7)
viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281