Siirry sisältöön

Poikkeamiseen liittyvä lainsäädäntö

Poikkeamista käsitellään Maankäyttö- ja rakennuslain 23 luvussa. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 pykälän mukaan kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta, kuten rakennuskiellosta, tai muusta rajoituksesta. Poikkeaminen edellyttää aina erityistä syytä.
MRL 171 pykälän 2 momentin mukaan poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää,
jos se:
 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakentaminen ranta-alueella

Ranta-alueelle
rakentamiseen vaaditaan pääsääntöisesti poikkeamislupa, jollei alueella ole
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.

Vähäinen poikkeaminen

Kun kyseessä on vähäinen
poikkeaminen rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai
muusta rajoituksesta, voi rakennusluvan myöntää MRL 175 pykälän perusteella ja 171 pykälässä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin. Kaupungingeodeetti ratkaisee, onko
rakennushankkeessa kyse MRL 175 pykälän mukaisesta vähäisestä poikkeamisesta
rakennusluvan yhteydessä.

Osallisten kuuleminen poikkeamislupahakemuksen yhteydessä

Poikkeamislupamenettelyyn
kuuluu osallisten kuuleminen rakennushankeen vaikutuksista. Ennen poikkeamista
koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
(osalliset, MRL 62 pykälä), tilaisuus
kirjallisen muistutuksen tekemiseen (MRL 173 pykälän 1 momentti). Lisäksi Ennen
poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on tarvittaessa pyydettävä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen ja
maakunnan liiton lausunto, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden
toimialaa (MRL 173 pykälän 3
momentti).

Valitusoikeus

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä on MRL 193 pykälän mukaan:

1) viereisen
tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen
kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä,
jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa;
4) sillä,
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
5) kunnalla
ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6)
toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena
on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen
taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7)
viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281