Siirry sisältöön

TUPAKKATUOTTEET JA NIKOTIININESTEET

Tupakkavalvonnan tavoitteena on tupakoinnista aiheutuvien
terveysriskien ja haittojen ehkäisy. Lain tarkoituksena on vähentää
ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan
yhtenä painopisteenä on kuitenkin alle 18-vuotiaiden ympäristön
tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten
tupakan saa­tavuutta. Valvontaan kuuluu myynnin lainmukaisuuden ja sen
omavalvonnan valvonta sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten
valvonta. 

TUPAKKATUOTTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA

Tupakkatuotteiden myynnin luvanvaraistamista koskeva laki tuli voimaan 1.4.2009.

Tupakkatuotteiden
myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai
liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta.
Myyntiluvan käsittelyä koskevien kysymysten osalta on näin ollen oltava
yhteydessä luvan myöntävään kuntaan. Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei
tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan
kuluttajalle. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Kunta
voi myöntää vähittäismyyntiluvan, jos hakija on esittänyt hyväksyttävän
tupakkatuotteiden myyntiä koskevan omavalvontasuunnitelman, säännökset
täyttävän selvityksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden
sijoittelusta myyntipisteessä sekä osoittanut kykenevänsä vastaamaan
riittävistä valvontajärjestelyistä.

Kunta perii maksun
myyntiluvasta. Lisäksi kunta perii jokaiselta tupakanmyyntipisteeltä
vuosittain maksun myynnin valvonnasta ja siihen liittyvistä
toimenpiteistä. Kunta päättää itse lupa- ja valvontamaksun suuruudesta.

Kunnan
on määrättävä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat
suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tupakkatuotteiden
vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa
ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle.
 Kunta
ilmoittaa luvan myöntämisestä ja luvan lopettamisesta Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Valvira ylläpitää
tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä.


NIKOTIINIVALMISTEET

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita
saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta
ja kioskeista. Myyntiä varten on haettava myyntilupa sijaintikunnan
valvontaviranomaiselta. 

Fimea ylläpitää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluparekisteriä.