Siirry sisältöön

Toimenpiteet, joilla on vähäinen vaikutus kaupunkikuvaan

Puun tai puuston kaataminen sekä karsiminen ei aina vaadi maisematyölupaa. Kiinteistön omistaja tai haltija voi tehdä oman arvion silloin, kun toimenpiteellä on vähäinen vaikutus kaupunkikuvaan. Oma arvio tulisi dokumentoida.

Maankäyttö‐ ja rakennuslain § 128 mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Ympäristölautakunta hyväksyi 27.5.2021 § 93 ohjeet puun kaatamiselle Hangon kaupungissa.

Ohjeita puun kaatoon Hangon kaupungissa hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.5.2021 §93 (pdf) (3.5 MB)(avautuu uuteen ikkunaan)

Lupa tarvitaan seuraavilla alueilla: 

– Asemakaava‐alueella
– Ranta‐asemakaava‐alueella, jos kaava on saanut lainvoiman ennen 1.5.2017. Jos ranta‐asemakaava on saanut lainvoiman tämän jälkeen, tarvitaan lupa vain, jos kaavassa niin määrätään
– Yleiskaava‐alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
– Alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on määrätty rakennuskielto
– Asemakaavassa, luonnonsuojelulailla tai muinaismuistolailla suojeltujen puiden kaato.

Maisematyölupaa ei tarvita jos:

– Puu aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle 
– Puun kaadolla on vähäinen merkitys kaupunki‐ ja maisemakuvaan 
– Puun kaato on hyväksytty muun luvan yhteydessä, kuten rakennuslupa tai toimenpidelupa 
– Puunkaato on hyväksytty kaupungin hyväksymässä suunnitelmassa, esimerkiksi kunnallistekniset suunnitelmat asemakaavan toteuttamiseksi 
– Puun kaato perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan 
– Yleiskaavassa maa‐ ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella.

Erillisillä määräyksillä suojeltu puu vaatii aina maisematyöluvan. Esimerkiksi puu, joka on suojeltu asema‐ tai yleiskaavassa, puu, joka kasvaa alueella jolla on määräyksiä tietylle määrälle puita tai alueella, jolla ympäristö on säilytettävä tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltu puu. Lupaa saatetaan vaatia, vaikka puu aiheuttaisi välitöntä vaaraa. 

Kaadettavilla puilla ei saa olla merkittävää merkitystä maiseman kannalta. Näitä ovat esimerkiksi kauniit vanhat yksittäiset puut, puistokujanteet tai vastaavat; kaadolla ei saa olla heikentävää vaikutusta ympäristöön. 

Et saa kaataa tai leikata puita oman tai vuokraamasi tontin ulkopuolella sopimatta asiasta kiinteistön, jolla puu kasvaa, omistajan tai haltijan kanssa. Tämä pätee myös silloin, kun puu aiheuttaa välitöntä vaaraa toimenpide on vähäinen, tai silloin, kun puu on haitaksi. Jos olet epävarma tontin rajojen sijainnista voit pyytää kaupungin suorittamaan rajan näytön(avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Rajan näyttö on useimmiten maksuton palvelu. 

Puun kaadosta on myös hyvä keskustella naapurin kanssa vaikka toimenpide olisi vähäinen, etenkin jos on kyse tontin ja rakennuspaikan rajalla olevasta puusta. Asuntoyhtiöissä on hyvän käytännön mukaista kuulla osakkeenomistajat ennen suunniteltua puun kaatamista. On suotavaa kiinnittää erityistä huomiota niiden osakkeenomistajien mielipiteisiin, joihin puun kaataminen eniten vaikuttaa.

Kun olet kaatamassa tai leikkaamassa puita, varmista että toimenpide on sallittu!

Lupaa ei tarvita toimenpiteisiin, joilla on vähäinen vaikutus kaupunki‐  tai maisemakuvaan. Toimenpide lasketaan yleensä vähäiseksi kun on kyse nuoren puuston siistimisestä, jossa raivataan puita, jotka ovat ympärillä olevia puita pienempiä. Matalan puun kaatamista omalta pihalta siinä tapauksessa, että puu ei selvästi erotu ympäristöstään, voidaan myös pitää vähäisenä toimenpiteenä. Pienen puun suuntaa antava mitta on puu, joka on läpimitaltaan pienempi kuin 15 cm rinnankorkeudella (d 1,3 < 15 cm).

Kaupungingeodeetille on annettu päätöksentekovalta puiden kaatamiseen liittyvissä asioissa ja siksi hän päättää, katsotaanko toimenpiteellä olevan vähäinen vaikutus kaupunki‐  ja maisemakuvaan
lupaviranomaisen näkökulmasta. Arvioinnin vähäisyydestä voi tehdä myös kiinteistön omistaja tai haltija. Silloin riskinä on, että arvio ei ole samassa linjassa lupaviranomaisen kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää dokumentoida arvioimansa vähäinen toimenpide ennen puun kaatoa. Valokuvista tulee nähdä puun lisäksi ympäristö, jossa puu on kasvanut. Puu tulee kuvata eri näkökulmista ja etäisyyksistä. 

Puusto laajalla ikäjakaumalla turvaa kaupunkipuuston jatkuvuutta. On syytä muistaa, että puun kasvaminen kestää kauan. On tärkeää jättää pienempiäkin puita kasvamaan pihalle paikkoihin, joissa niillä on kasvutilaa ja mahdollisuus kehittyä tulevaisuudessa merkittäviksi tontin viihtyisyydelle ja maisemakuvalle.

Pienen puun suuntaa antava mitta on puu, joka on läpimitaltaan pienempi kuin 15 cm rinnankorkeudella (d 1,3 < 15 cm).

Oksien leikkaaminen voi vaatia maisematyöluvan, jos toimenpiteellä on merkittävä vaikutus kaupunkikuvaan.

Puuta karsittaessa ei saa vahingoittaa sitä siten, että arvo kaupunkikuvassa häviää. Monet puut ovat hauraita ja saattavat vaurioitua kun paksuja oksia karsitaan. Karsiminen väärin tai vääränä ajankohtana voi johtaa siihen, että vastustuskyky taudeille heikkenee, jolloin puu pahimmassa tapauksessa kuolee.   

On hyvä idea kääntyä ammattilaisen puoleen puiden karsimisen suunnittelun ja suorittamisen suhteen. Maisematyölupaa tarvitaan, kun karsiminen vaikuttaa oleellisesti kaupunki‐ ja maisemakuvaan.

Näin dokumentoit kaadettavan puun, jonka arvioit olevan vaikutuksiltaan
vähäinen: 

Kuvaa puu ympäristössään niin, että kuvasta selvästi näkyy, mikä puu on kyseessä. Koska vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan arvioidaan, puu on kuvattava sen yhteydessä. 

Tontilla oleva puu on kuvattava läheltä ja kokonaisuudessaan sekä kauempaa siten, että myös lähellä olevat tontit ja niillä olevat puut näkyvät. 

Saatetaan tarvita useita kuvia eri näkökulmista ja etäisyyksiltä; lähikuvia ja useita valokuvia ympäröiviltä kaduilta otettuina. 

Puu, joka aiheuttaa ihmisten hengelle tai terveydelle välitöntä varaa, voidaan kaataa hakematta maisematyölupaa. Lue lisää osiosta Vaaralliset puut(avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Puunkaadot kaupungin vuokratonteilla käsitellään samalla tavalla kuin omistustonteilla. Vuokramiehen tulisi hakea maisematyölupaa.

Vuokratonteilla puut ovat yleensä vuokranantajan omaisuutta, ellei toisin ole sovittu. Vuokraajan itse istuttamat puut ovat hänen omaisuuttaan. Silti vuokramies hakee maisematyölupaa näidenkin puunkatoon vuokraamallaan tontilla. Lupapäätöksen yhteydessä tiedotetaan, miten vuokranantajan puita pitää käsitellä ja miten toimittaa ne kaupungin keräyspaikalle.

Jos haluat kaataa puita kaupungin vuokramailla ja alueella ei tarvita maisematyölupaa, sinun tulisi ottaa yhteyttä puisto-osastoon.

KYSY MAISEMATYÖLUVISTA JA ARVIOISTA:

Sarnikorpi Jaana

suunnitteluavustaja

Maankäyttöosasto

040 135 9283

KYSY PUUNKAADOISTA KAUPUNGIN YLEISELLÄ ALUEELLA:

Boström-Mäkelä Helena

puistoesimies

Kuntatekniikan osasto

040 083 5337

KYSY PUUNKAADOISTA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN YHTEYDESSÄ:

Virtanen Eveliina

apulaisrakennustarkastaja

Rakennusvalvontaosasto

Puhelinaika klo 10-11:30, Paikalla ma-ke

019 220 3392

Welander Anders

rakennustarkastaja

Rakennusvalvontaosasto

Puhelinaika klo 10-11:30; Katselmukset

019 220 3390