Siirry sisältöön

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun
lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa
valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
(osallinen), on mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. (Maankäyttö- ja
rakennuslaki 62 §)

Kaavan vireilletulo

Kaavoitushankkeen aluksi laaditaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma OAS, joka
lähetetään kaavan osallisille. OAS:ssa esitetään kaavoituksen tavoite,
osalliset, lähtökohdat sekä ohjeellinen aikataulu. OAS:sta käy myös ilmi, kuka
on kaavahankkeen yhteyshenkilö. Kaavahankkeen OAS on saatavilla myös kaupungin
nettisivuilta kaavahankkeen omilta sivuilta.

Osallistuminen kaavan valmisteluvaiheessa

Kaavan valmisteluvaiheessa osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa
kaavan valmisteluun. Valmisteluvaiheessa voidaan järjestää yleisötilaisuus
ja/tai kaavasta voidaan laatia luonnos, joka asetetaan julkisesti nähtäville.
Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä kaupungin
nettisivuilla. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta on mahdollisuus esittää
mielipiteitä. Mielipiteet osoitetaan Teknisen ja ympäristöviraston kirjaamoon.

Osallistuminen kaavan ehdotusvaiheessa

Kaavan ehdotusvaiheessa kaupungin jäsenillä ja osallisilla
on mahdollisuus esittää muistutuksia kaavasta. Kaavaehdotus asetetaan aina
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65 §). Nähtäville asettamisesta
ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä kaupungin nettisivuilla. Muistutukset
osoitetaan Teknisen ja ympäristöviraston kirjaamoon. Ehdotusvaiheessa on
mahdollista järjestää yleisötilaisuus.