Siirry sisältöön

Talousvesi

Hangon talousvesi on pohjavettä, jota pumpataan Hopearannan, Santalan, Tikan, Isolähteen sekä Lappohjan vedenottamoilta.

Hyvä talousvesi on:
• Terveydelle vaaratonta
• Hyvänmakuista
• Kirkasta ja väritöntä
• Ei syövytä vedenjakelulaitteiden materiaaleja

Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia, että laatusuosituksia.

Terveydensuojeluviranomaiset valvovat säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua. Hangon talousvesi täyttää EU:n juomavesidirektiivin ja sen pohjalta laaditun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset.

Talousveden laatutiedot julkaistaan Vesi.fi -verkkopalvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). (Tietoja talousveden laadusta ja käsittelystä.)

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkosto jakautuu Hangon keskustan, Lappohjan ja Tvärminnen verkostoihin. Näiden välille on rakennettu myös yhdysjohdot, minkä ansioista vettä voidaan tarvittaessa johtaa myös verkostosta toiseen. Lisäksi Hangon ja Tammisaaren välillä on varayhteys, joka mahdollistaa hätätilassa veden saannin Tammisaaren kautta.

Hankolaisten lisäksi Hangon hyvälaatuisesta vedestä pääsee nauttimaan myös satamassa vierailevat laivat, joille vettä usein myydään.

Veden kovuus eli kalkki- ja magensiumpitoisuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (° dh) tai millimooleina (mmol/l) 1° dH=0,18 mmol/l

0-2,1 °dH      Hyvin pehmeä

2,1-4,9 °dH   Pehmeä

4,9-9,8 °dH   Keskikova

9,8-21° dH    Kova

Yli 21 °dH     Hyvinkova

 • Hangon kantakaupungissa talousvesi on pehmeää (=<4  °dH tai 0,72 mmol/l)
 • Lappohjassa vesi on erittäin pehmeää (= <2,1 °dH tai 0,38mmol/l)

Tekopohjaveden muodostaminen ja pohjaveden ottaminen Isolähteen alueella -ympäristölupa ESAVI/2095/2022 on voimassa toistaiseksi. Pohjavesikapasiteetin lisäys on tarpeellinen erityisesti kesäaikoina ja kuivempina kausina, jolloin nykyisten vedenottamoiden kapasiteetti ei riitä.

Tekopohjaveden imeytys Isolähde

Tekopohjaveden imeytysalue Isolähteellä

Tekopohjaveden imeytysalue

Tekopohjaveden imeytysalue  Isolähteellä talvella

Hangon Vesi -liikelaitoksen pohjavedenottoa, vedenkäsittelyä ja talousvedenjakelua käsittelevä riskinarviointi on suoritettu Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan –periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen (Eteläkärjen ympäristöterveys) on hyväksynyt
riskinarvioinnin 9.4.2019 23 §.

Riskiarvioinnin perusteella talousvettä valvotaan seuraavasti:

 • Omavalvonta/laaja: 4 krt/vuosi jokainen vedenottamo
 • Omavalvonta/suppea: 8 krt/vuosi jokainen vedenottamo
 • Viranomaisvalvonta/jatkuva: 14 krt/vuosi kantakaupunki, 4 krt/vuosi Lappohja, 2 krt/vuosi Tvärminne ja 1 krt/vuosi Koverhar
 • Viranomaisvalvonta/jaksottainen: 2 krt/vuosi kantakaupunki, 1 krt/vuosi Lappohja, 1 krt/vuosi Tvärminne ja 1 krt/vuosi Koverhar

Riskinarvioinnin perusteella viranomaisvalvonnasta on jätetty pois seuraavat analyysit:

 • Viranomaisvalvonta/jatkuva: ammonium, nitriitti ja alumiini, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä niitä sisältäviä aineita.
 • Viranomaisvalvonta/jaksottainen: akryyliamidi, epikloorihydriini, vinyylikloridi, TOC (COD analysoidaan), Tritium, koska ei ole ilmeistä syytä näiden esiintymiseen.

 Riskinarvioinnin perusteella omavalvontaan on lisätty seuraavat analyysit:

 • Omavalvonta/laaja: torjunta-aineet, Arseeni, VOC ja PAH,
  koska vedenottoalueilla on niihin liittyviä riskikohteita.